Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. HST: Heeremans Solartechniek V.O.F., gevestigd te Lekkerkerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80583628;
1.2 Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon welke is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, met wie HST schriftelijk een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van een PV-systeem of, indien nog geen Overeenkomst is gesloten, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de aanvraag voor een Offerte heeft ingediend;
1.3 PV-systeem: Alle onderdelen die gezamenlijk de opwekking van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen o.a.: zonnepanelen, omvormer, montagemateriaal, hardware, software en/of ander klein materiaal nodig voor een werkend systeem;
1.4 Producent: Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie van een of meerdere onderdelen van het PV-systeem.
1.5 Offerte: De door HST aan de Klant uitgebrachte aanbieding voor de aanschaf van een PV-systeem inclusief installatie.
1.6 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen HST en de Klant tot aankoop van het PV-systeem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en services. De Overeenkomst tussen Klant en HST komt tot stand door het accepteren door Klant en HST van de aan de Klant uitgereikte Offerte;
1.7 Installatie: De daadwerkelijke plaatsing van het PV-systeem in opdracht van de klant op locatie van de klant.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij HST als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zonnepanelensystemen optreedt.
2.2 Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van derden zijn niet van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien deze door HST uitdrukkelijk zijn aanvaard en zijn vermeld op de Offerte waaruit de Overeenkomst blijkt.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend tot zover zij schriftelijk zijn bevestigd door HST.
2.4 HST behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen dan wel aan te vullen. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op nieuw aangeboden Overeenkomsten en niet voor reeds gesloten Overeenkomsten.

3. Offertes en Overeenkomst
3.1 Alle Offertes van HST zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes hebben een geldigheidsduur zoals vermeld in de Offerte die aan de Klant is uitgereikt.
3.2 De door HST bij de Offerte verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en geven een algemene weergave. Aan de door HST bij de Offerte verstrekte gegevens kunnen geen rechten ontleend.
3.3 HST behoudt zich het recht voor om na de vervaldatum van de Offerte, haar prijzen, tarieven en voorwaarden te wijzigen.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand op moment dat HST een door de Klant schriftelijk ondertekende, digitaal ondertekende of een per email geaccordeerde Offerte, van de Klant retour ontvangt. Aanvaarding vindt plaats middels digitale of schriftelijke bevestiging door HST.
3.5 De Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst.
3.6 Indien een Offerte wordt aanvaard door de Klant, behoudt HST zich het recht voor de Offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of slechts in te willigen onder specifieke voorwaarden.
3.7 De Klant is verplicht vooraf kenbaar te maken indien de Klant geen eigenaar is van de locatie waar het PV-systeem wordt geplaatst. Er kan geen Overeenkomst tot stand komen zonder een schriftelijke akkoordverklaring vanuit de eigenaar van de locatie. Indien de Klant verzuimt HST te melden dat de Klant geen eigenaar is van de plaatsingslocatie en tijdens of na plaatsing blijkt dat de Klant de installatie dient te herroepen cq. te herstellen, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor de klant. HST is niet gehouden het PV-systeem retour te (doen) nemen of de koopsom terug te betalen aan de Klant.
3.8 In de situatie dat de Klant en HST overeenkomen de Offerte aan te passen na akkoord door de Klant en acceptatie door HST, zal HST de Klant nader informeren over de kwalitatieve en/of financiële consequenties en het tijdstip van levering van het aangepaste PV-systeem.
3.9 HST behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productie-, transport- of leveringsproblemen, importheffingen, etc.) een vergelijkbaar of beter PV-systeem aan de Klant te leveren. Afwijkingen van de geleverde producten of in de specificaties van het geleverde PV-systeem ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen, geven de Klant in beginsel niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijkingen dusdanig zijn dat in redelijkheid niet gesproken kan worden van een technisch gelijkwaardig product.
3.10 Een op maat gemaakt PV-systeem dat door de Klant zelf wordt geïnstalleerd of door een andere partij geïnstalleerd PV-systeem kan niet worden geretourneerd.

4. Levering en installatie
4.1 De leverings- of installatietermijn kan door onvoorziene omstandigheden of overmacht afwijken van hetgeen door HST is gecommuniceerd naar de Klant of elders is vastgelegd door HST.
4.2 Indien de levering van de onderdelen van het PV-systeem door toedoen van de Klant vertraging oploopt, kunnen de onderdelen van het PV-systeem voor rekening en risico van de Klant worden opgeslagen. In dat geval kan betaling van een redelijk deel van de factuur, door HST van de Klant worden verlangd.
4.3 Op de dag van levering en/of installatie dient de Klant tijdig aanwezig en bereikbaar te zijn op locatie van de Klant teneinde HST toegang te verschaffen en tevens HST de omstandigheden biedt om haar afspraak naar de Klant na te kunnen komen. Indien de Klant zich laat representeren door een beslissingsbevoegde vervanger van de Klant dient de Klant dit minimaal 24 uur van tevoren aan HST kenbaar te hebben gemaakt.
4.4 Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van HST volgens de geldende voorschriften en de door HST gestelde normen.
4.5 Het PV-systeem wordt geacht aan de Klant te zijn opgeleverd wanneer de installatiewerkzaamheden zijn voltooid en HST het PV-systeem in werking stelt. Een werkende online monitoringmodule maakt geen onderdeel uit van de inwerkingstelling. 
4.6 HST behoudt zich het recht voor om de installatiedatum, -tijdstip van het PV-systeem aan te passen indien op de dag van installatie de weersomstandigheden er voor zorgen dat het niet mogelijk is om veilig te werken.
4.7 HST behoudt zich het recht voor tot het afbreken van de installatie, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst indien zich de volgende situatie(s) voordoen:
4.7.1 De veiligheid van de medewerkers in het geding is;
4.7.2 De locatie van de installatie niet afdoende bereikbaar is;
4.7.3 De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van een PV-systeem;
4.7.4 Asbest wordt aangetroffen;
4.7.5 De staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is;
4.7.6 Een gevaarlijke situatie wordt aangetroffen in de meterkast.
4.8 HST is nimmer gehouden schade aan de Klant te vergoeden die verband houdt met enige vertraging.

5. Prijs en betaling
5.1 De factuur van HST vermeldt de volledige kosten die in verband houden met het leveren, plaatsen van het PV-systeem en eventuele aanverwante producten en diensten.
5.2 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
5.2.1 In geval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
5.2.2 In geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.
5.2.3 In geval van door de Klant gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan HST slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de Klant tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
5.3 Indien de Klant opdracht geeft voor het uitvoeren van meer werk, zal de HST dit factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerstvolgende factuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door HST worden verrekend bij de eindafrekening.
5.4 Na de dag van Installatie van het PV-systeem dient de volledige koopsom inclusief Btw binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn te zijn betaald door de klant op het bankrekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. Indien de klant de uiterste betaaldatum overschrijdt, behoudt HST zich het recht voor rente in rekening te brengen vanaf het moment van overschrijding van de uiterste betaaldatum, welke gelijk is aan de wettelijke rente. 
5.5 In geval van aanpassing van de van toepassing zijnde wettelijke Btw-tarieven, zal HST de verschuldigde koopsom inclusief BTW dienovereenkomstig aanpassen.
5.6 De Klant heeft nimmer het recht op verrekening en/of opschorting van enige betalingsverplichting jegens HST.

6. Eigendom
6.1 Het juridisch- en economisch eigendom gaat over naar de klant na betaling van de volledige koopsom inclusief Btw zoals gespecificeerd in de factuur.
6.2 Na het verstrijken van de vervaldatum zoals aangegeven op de factuur is de klant in verzuim en behoudt HST zich het recht voor het geleverde PV-systeem terug te (doen) nemen.
6.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant is de Klant onmiddellijk in verzuim en zijn de verplichtingen van de Klant aan HST onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Indien HST er toe besluit om het PV-systeem te (doen) terugnemen omdat de Klant zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt, verleent de Klant HST vooraf toestemming om de onderdelen van het PV-systeem indien nodig te verwijderen en zal HST alle gelegenheid hier voor verschaffen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Klant.

7. Verplichtingen van de klant
7.1 De Klant is verplicht:
7.1.1 Het PV-systeem overeenkomstig haar bestemming te gebruiken;
7.1.2 De gebruiksaanwijzing(en) door of namens HST verstrekt nauwkeurig op te volgen;
7.1.3 Storingen of defecten aan het PV-systeem direct te melden aan HST.
7.2 Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk één dag voor installatie en/of levering in het bezit van de klant is. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.
7.3 De Klant vrijwaart HST en stelt HST volledig schadeloos van alle schade die het gevolg is van het plaatsen van het PV-systeem zonder eventueel noodzakelijke vergunningsplicht.

8. Garanties
8.1 HST garandeert de correcte werking van het geleverde PV-systeem overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke worden vermeld in de Overeenkomst.
8.2 Productgaranties (plus de opbrengst- cq. vermogensgarantie van de zonnepanelen) worden verstrekt door de Producenten van de diverse onderdelen van het PV-systeem.
8.3 De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele PV-systeem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door de Klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de Overeenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit:
8.3.1 Productgarantie: Garanties op de werking van de onderdelen van het PV-systeem. Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst;
8.3.2 Installatiegarantie: Garantie op de montage, installatiewerkzaamheden en -materialen van het PV-systeem.
8.4 De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het PV-systeem aan HST, binnen 24 uur na constatering. HST zal vervolgens onderzoek starten met het streven de oorzaak te vinden van het daadwerkelijke probleem.
8.5 Bij aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.
8.6 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
8.7 Reparatie of vervanging van (delen) van het PV-systeem leidt nooit tot verlenging van de product- fabrieksgarantietermijn, de oorspronkelijke fabrieksgarantietermijn blijft van toepassing.
8.8 Bij het niet functioneren van een PV-systeem zal HST de Klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden.
8.9 De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden, contact met chemische substanties, misbruik, normale slijtage, verkeerd gebruik, ongeschikte opslag, het aanbrengen van een verandering aan het PV-systeem of installatie buiten HST om, niet-vakkundig onderhoud, kleurverschillen, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internetinstallatie van de Klant.
8.10 De garantie/vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de onder artikel 7.1 beschreven handelswijze.
8.11 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Klant.
8.12 Voor behoud van garanties mogen installatie, onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van/door HST verricht worden. Alleen HST kan besluiten aanpassingen aan het PV-systeem aan te brengen.
8.13 Garantieverlengingen en -uitbreidingen worden uitsluitend verstrekt door de Fabrikant en niet door HST. De Producent heeft als enige de plicht te handelen volgens de opgestelde garantievoorwaarden. HST heeft geen aanvullende rol of verplichting bij het verkopen van een garantieverlenging of -uitbreiding op de garantie.

9. Aansprakelijkheid
9.1 HST zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
9.2 HST is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
9.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan HST enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een directe aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
9.4 HST is nimmer aansprakelijk in geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden uitgevoerd door de Klant of door een derde welke niet door HST is aangewezen om installatiewerkzaamheden of aanpassingen aan het PV-systeem uit te voeren.
9.5 Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden.
9.6 HST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle directe en/of indirecte schade van de Klant of derden waaronder onder meer gevolgschade. HST is immer uitgesloten van aansprakelijkheid behoudens opzet of grove schuld van HST.
9.7 HST is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onderdelen van het PV-systeem of diensten welke door derden aan HST zijn geleverd en welke HST aan de Klant heeft geleverd.
9.8 Indien HST wordt gehouden aan het betalen van een schadevergoeding, zal deze nimmer nooit meer bedragen dan de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten.
9.9 Schade die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, dient binnen 24 uur na constatering telefonisch en/of schriftelijk aan HST gemeld te worden. Een te late melding leidt tot verval van alle aansprakelijkheid zijdens HST ook indien de Klant hierdoor in haar belangen wordt geschaad.
9.10 HST is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het PV-systeem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst.

10. Persoonsgegevens
10.1 HST verwerkt de (persoons)gegevens die de Klant deelt met HST. HST gebruikt de gegevens om de Overeenkomst aan te gaan en uit te (laten) voeren (door derden). Tevens gebruikt HST de gegevens voor relatiebeheer en marketingactiviteiten van HST.
10.2 Door het aangaan van een Overeenkomst geeft de Klant toestemming voor het verwerken en raadplegen van zijn/haar (persoons)gegevens voor de activiteiten die wij hierboven hebben geformuleerd.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Deze Overeenkomt is onderworpen aan het Nederlands recht.
11.2 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
11.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de voor de wet bevoegde rechter in Nederland.